Make your own free website on Tripod.com

                                                         

بةخيَربيَن بؤ مالَثةرِي زمناكؤ

  رِؤمان و ضيرؤك

ضاوةماني.. بزرط عةلةوي

ثةياميَك بؤ ئةو كؤرثةيةي كة هةر لةدايك نةبوو. ئؤريانا ظالاضي

ئاهةنطي مالَئاوايي.  ميلان كؤنديَرا

مةكتوب. ثاولؤ كؤيلؤ 

طومانة ياخيَكاني كةلآت. سةلام عةبدولآ

زندة خةون. ضيخؤف

ضؤناساني نةورةس. ريضارد باخ

دنيا لة كتيَبدا. جةبار جةمال غةريب

مارةكةيان بكوشتاية. يةشار كةمال

سانتيا ديَ كؤمثؤستيلا. فةرهاد ثيربالَ

ئةفسانةكاني خؤرهةلآت. يوري كراسني

رِيَطا. محةمةد مةولود مةم

   

رِةخنةو ليَكؤلَينةوة   

كةلَة ئةديباني جيهاني. ئا. كةمال مةعروف

كوردستان كؤلؤنييةكي نيَو دةولَةتي. ئيسماعيل بيَشكضي  1 بؤ 2

تيؤري رِؤمان. كؤمةلَيَك نووسةري بياني

تاوانبارو سزا. سابير بةكر

طةرِان بة دواي بووندا. عةتا قةرةداغي 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4

ويَنةي شيعري لة رِيَبازي رِؤمانسي كورديدا. عةبدولقادرو محةمةد 1 ـ 2 ـ 3

رِيَبازةكاني رِةخنةي ئةدةبي. عةتا قةرةداغي

ئايين و كةسيَتي. دايال.ل.ثالس

ئانارشيزم. مستةفا رِةحيمي

كافكا. سادقي هيدايةتي

مرؤظ لة رِوانطةي فرؤيدةوة.. قاسم حسين سالح

رِيشةي قورئان. تةها هةلَةدني

شةرِي سثي و ئاشتي رِةش. مهاباد قةرةداغي

دياردةطةرايي تاراوطة. رِيَبوار سيوةيلي

بةردي هةتاو. ئؤكتاظيؤ ثاس

شيَخ رِةزاي تالَةباني. مكةرةم تالَةباني

ثيرة ميَرد. ئوميَد ئاشنا

مةحوي لة ظيستيظالَي هةوليَردا

ميَذووي ثةخشاني كوردي. علادين سجادي

 
       

فيكرو فةلسةفة

 

زةردةشت ئاواي طوت. نيتشة. 1 ـ 2

ديكارت. ثؤلَ ستراترن

دةربارةي ديالةكتيكي رِؤشنطةري. موراد ف. ثور

ثؤزش. ئةفلاتؤن

ئاوا بووني هزرة تؤباوييةكاني رِؤذئاوا. ئايزيا بةرلين

سارتةر. ثؤل ستراتيرن

ثاسكال. ئةندري كريسؤن

لة نيَوان بليمةتي و شيَتيدا. هاشم سالَح

مؤديَرنةو رِاسيزم. جورج تةرابيشي

ثاش بونيادطةري. تيَري ئيطلتؤن

هزري ناتوندو تيذي. جيهان بةطلو

 
       

  شيعر

 

هةولَيَك بؤ كوشتني كات. دلَشاد عةبدولآ

قةلة رِةش و زةنطةكان. شيعري بياني

طولَي خراثة. بؤدليَر

مةولةوي. محةمةدي مةلا كةريم

       

  ميَذوو

ميَذووي ئايني زةردةشت. عةبدولآ مةبلةغي ئاباداني ئاغاو شيَخ و دةولَةت. مارتين فان برونسةن لة تاريكييةوة بؤ رِوناكي. بةلَطةنامةكاني 1880.  1 بؤ 2 ميَذووي 641 سالَةي فةرمانرِةوايي ئةردةلآنييةكان. عةلي نةقي

ميَذووي كلَيَساي كوردي لة سةردةمي ساسانييةكاندا

كؤمارة كوردييةكةي مهاباد. ئةكرةم قةرةداخي

طةشتنامةكةي رِيض بؤ كوردستان 1830

ميَذووي ئةردةلآن. مةستورةي كوردستاني

سةيد ئةسغةري كوردستان. محةمةد حةمة باقي

رِاثةرِيني هةمزاغاي مةنطورِ. محةمةد حةمة باقي

ميرنشيني ئةردةلآن، بابان، سؤران. محةمةد حةمة باقي

ميَذووي مؤسيقاي كوردي. محةمةد حةمة باقي

ميَذووي ئةدةبي كوردي. مارف خةزنةدار

     
       
       

  جيهاني منالآن

 

ضيرؤكي ئةستيَرةكان

كةلَةشيَرو رِيَويية ثيرةكة

مير ئيظان و طورطة بؤر

نيَرييةكي قؤض دريَذ

طرنطترين قةلَةم

شازادة ضكؤلة