Make your own free website on Tripod.com

                                                                  

   1.3.2003

 سوثاي ئةمةريكا لة كوردستانة

طؤظاري شتيَرني ئةلَماني دةلَيَت: سوثاي ئةمةريكا رِؤشتوةتة ناو باكوري عيَراقةوة.هةروةها شتيَرن دةلَيَت بؤ دوو رِؤذ دةضيَت ئةمةريكييةكان ضوونةتة ناو باكوري عيَراق و لةناوضةكاني ضوار قورِنةو كةلَةك بينراون، ئةمةش وا نيشان دةدات، كة ئةمةريكا هيَرش بكاتة سةر عيَراق

ئيمارات داواي دةستكيَشانةوةي سةدام لة دةسةلآت دةكات

سةرؤكي ئيمارات زايدي كورِي سولَتان ئةمرِؤ لة دانيشتني لوتكةي عارةبي، كة تا ئيَستا بةردةوامة داواي لة سةدام حوسةين كرد لة ماوةي دوو هةفتةدا خؤي و دارو دةستةكةي عيَراق بةجيَ بهيَلَن.شاياني باسة ئةمة يةكةم جارة وولآتيَكي عارةبي بة شيَوةيةكي فةرمي داواي دةستكيَشانةوةي سةدام لة دةسةلآت بكات.

(Der Spiegel) قورئان و كلآشينكؤف

مةلا كريَكار يةكيَكة لةو سةركردة كوردانةي لة لايةن ئةمةريكاوة بة ثةيوةندي لةطةلَ سةدام و بن لادندا هةية. ئةو سةركردايةتي طروثيَكي ئيسلامي كوردي توندرِةو بةناوي ئةنسار ئةلئيسلام ئةكات. مةلا كريَكار ي جةنطاوةر، كة دةخوازيَت دةولَةتي خوا دروست بكات لة ئؤسلؤ لة ذيَر ضاوديَريداية، ضونكة رِيَبةرايةتي  ئةو طروثة دةكات، كة لة باكوري عيَراق جيهادي خويَناوي دةكةن. مةلا كريَكار سةرثؤشي رِةشي ذنانة و لة سوثةرماركت طؤشتي مةرِو لةطؤشةكةي ئةوبةرةوة سةوزةو نان دةكاتة عةلاطةيةكي سةوزةوةو دةيانباتةوة بؤ مالَةوة،و لاي سةرتاشيَكي كورديش ضاوةنوارِي سةرتاشين دةكات.

عيَراق دةستي بة لةناوبردني رِاكيَتةكاني كرد 

عيَراق دةستي بة لةناوبردني يةكةمين رِاكيَتي ئةلسمود لةو ضوار رِاكيَتةي، كة لةسةر برِياري نةتةوة يةكطرتووةكان دةبيَت لةناو ببريَن كرد. 

 

 

 

 

  كؤنطرةي ئؤثؤزسيؤن ليذنةي سةركردايةتي خؤي رِاطةياند

دويَنيَ ئيَوارة جةلال تالَةباني و كةنعان مةكية لة كؤنطرةيةكي رِؤذنامةوانيدا ليذنةي سةركردايةتي ؤثؤزسيؤني عيَراقيان رِاطةياند، كة ثيَك هاتبوون لة (مةسعود بةرزاني، جةلال تالَةباني، ئةحمةد ضةلةبي،عةبدولعةزيز ئةلحةكيم،ئةياد عةلاوي، عةدنان ثاضةضي) هةروةها جةلال تالَةباني رِايطةياند، كة دةشيَت ئةم ليذنةية زياد بكريَت، بة شيَوةيةك كة بةرةي توركمان و ئاشورييةكانيش لةخؤ بطريَت.هةروةها ثاش  كؤتايي هيَناني برِيارةكاني ئؤثؤزسيؤن هوشيار زيَباريبةناوي ليذنةي هاوئاهةنطي و بةدواداضوون داواي كرد، كة رِؤذيَكي تر بؤ رِاطةياندني بةلاغةكةوة ثيَداضوونةوةي دريَذ بكريَتةوة، ضونكة ئةم بةلاغة زؤر هةستيارةو ثيَويستة بة وردي ثيَيدا بضينةوةو ثاشان رِايطةيةن

عيَراق دةخوازيَت ضوار رِاكيَت لةناو بةريَت

ئةمرِؤ شةمة رِيَكةوتي 1.3.2003 عيَراق برِياري لةناو بردني ضوار رِاكيَتي ئةلسمودي دا، كة لة كارخانةي تاجيية، كة دةكةويَتة دووري سي كيلؤمةتر لة باكوري شاري بةغداد

مةجليسي توركيا كؤدةبيَتةوة

ئةمرِؤ مةجليسي توركيا كؤ دةبيَتةوة بؤ برِياردان لةسةر هاوكاريكردني ئةمةريكا لة شةرِي ضاوةنوارِكراودا. هةروةها مةجليسي توركيا برِياري خؤي بؤ ناردني سوثا و رِيَطا ثيَداني هيَزي سةربازي ئةريكا دةدات و بة تةواوةتيش لةسةر كيَشةي كورد دةستيَوةرداني توركيا لةناوضة دةكؤلَيَتةوة.